Škola matematičko-logičkih vještina
Škola matematičko-logičkih vještina
Web platforma Superclever boy Superclever girl

Politika privatnosti

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba). Superznalac je posvećen zaštiti vaše privatnosti, koja se temelji na Općoj uredbi i njezinim principima, te u skladu s gore navedenim donosi ovu Politiku privatnosti. Ova Politika privatnosti uređuje kako Superznalac prikuplja, koristi i upravlja vašim podacima, uključujući osobne podatke, ako ste korisnik naših usluga, dobavljač, partner ili ste se samo prijavili za naše promotivne materijale (u daljnjem tekstu: Vi). Ova Politika primjenjuje se samo na fizičke osobe (subjekte podataka) ili njihove osobne podatke. Obrada informacija pravnih osoba (kao što su informacije koje se smatraju trgovačkom tajnom, profesionalnom tajnom i povjerljivim informacijama) nije predmet ove Politike. Superznalac je Voditelj obrade u vezi s osobnim podacima koje prikupljamo od vas, tj. osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste saznali zašto i kako prikupljamo vaše informacije i kako ih koristimo.

Korištenjem naše web stranice ili također kontaktiranjem putem kontaktnog obrasca, pristajete na korištenje vaših osobnih podataka na način opisan u ovoj Politici.

Ova Politika privatnosti bit će redovito revidirana, i može biti ažurirana ili izmijenjena u bilo kojem trenutku. Bilo koja izmijenjena verzija bit će objavljena na ovoj web stranici, i bilo koja takva promjena politike stupit će na snagu odmah nakon objave, osim ako nije drugačije navedeno u izmjeni.

Registracijom ili nastavkom korištenja ove web stranice potvrđujete svoje znanje i pristanak na obradu podataka u skladu s izmijenjenom ili ažuriranom verzijom ove Politike.

Osobni podaci

U svrhe ove Politike privatnosti, pojam Osobni podaci odnosi se na sve podatke koji se odnose na identificiranu ili identificirajuću fizičku osobu čiji identitet je ili može biti utvrđen – subjekt podataka. Stoga, to su bilo koji podaci koji izravno identificiraju fizičku osobu ili preko kojih se fizička osoba može identificirati, kao što su ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, e-mail i IP adresa. Identifikacija može biti izravno putem samih informacija ili u vezi s bilo kojim drugim informacijama u našem posjedu ili koje bi mogle doći u takav posjed.

Osim gdje je drugačije navedeno u ovoj Obavijesti o privatnosti, pojmovi korišteni ovdje imaju značenje koje im je dano UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanjem izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba

o zaštiti podataka ili GDPR).

Voditelj obrade

SUPERZNALAC (mi, nama ili naš) djeluje kao Voditelj obrade u vezi s obradom vaših Osobnih podataka obuhvaćenih ovom Politikom privatnosti u smislu primjenjivih propisa o zaštiti podataka. To znači da SUPERZNALAC odlučuje o načinu na koji se ti Osobni podaci obrađuju i u koje svrhe se obrađuju.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju i svrhe obrade

Posjeta i pregledavanje Web stranice ne zahtijeva registraciju korisnika, pa se vaši podaci o registraciji i korisničkom računu ne prikupljaju, a za više informacija o prikupljanju podataka putem kolačića, molimo pročitajte našu obavijest o kolačićima.

Superznalac, u skladu s politikom privatnosti, može prikupljati sljedeće osobne podatke:

podatke iz dobrovoljno popunjenih kontaktnih obrazaca s naše web stranice od strane korisnika, u svrhu postavljanja upita, tj. komuniciranja s i superznalac;
druge podatke koje korisnik dobrovoljno pruža Superznalcu prilikom zahtjeva za određenom uslugom ili pružanja određenih informacija.
Kada pristupite web stranici, automatski se bilježe opći, neosobni podaci (broj posjeta, prosječno vrijeme posjete, posjećene stranice). Ove informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše web stranice i za poboljšanje sadržaja i korisnosti.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Superznalac ne prikuplja niti obrađuje vaše osobne podatke, osim kada to omogućite, tj. za to dajete pristanak, ili kada postoji pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka ili postoji opravdani interes Superznalca za obradu.

Ova politika privatnosti ne primjenjuje se na osobne podatke prikupljene bez pristupa internetu ili na drugi način, uključujući putem web stranica trećih strana ili na osobne podatke prikupljene i obrađene od strane franšiza u vezi s izvođenjem Superznalca ili Superclevera.

Čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koje Superznalac obrađuje na temelju osobnog pristanka pojedinca ili opravdanog interesa, Superznalac zadržava trajno do prestanka pristanka od strane pojedinca, tj. do zahtjeva za prestankom obrade. Superznalac briše ove podatke prije prestanka pristanka od strane pojedinca, samo ako je svrha obrade osobnih podataka ostvarena ili ako je tako određeno zakonom.

Superznalac ne prosljeđuje vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Izjava o sigurnosti

Superznalac poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka i nastoji ih zaštititi od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

Osobe koje imaju pristup vašim podacima

Pristup vašim podacima daje se isključivo ovlaštenim predstavnicima Superscientista koji su upoznati s politikama i postupcima za zaštitu vaših podataka. Treće strane imaju pravo pristupiti i obraditi vaše osobne podatke samo u situacijama opisanim u nastavku:

pružatelji usluga trećih strana koji, u ime i za račun Superznalca, pružaju određene usluge i proizvode, kao što su knjigovodstveni ured, naši pravni zastupnici, partneri koji održavaju tehničku infrastrukturu itd. U ovom slučaju, oni obrađuju vaše osobne podatke isključivo u skladu s našim uputama, a mi im pružamo samo podatke potrebne za pružanje njihovih usluga. Ovi pružatelji usluga imaju obvezu održavati povjerljivost unutar dogovorenog odnosa, kao i provoditi organizacijske i tehničke mjere zaštite,
kada Superznalac ima obvezu podnijeti vaše podatke nadležnim tijelima (na primjer, Ministarstvo financija, porezna uprava) u skladu s primjenjivim propisima kako bi pružio usluge iz svog poslovnog predmeta;
nadležna tijela prilikom provođenja nadzora nad zakonitošću našeg poslovanja i ponašanja, u kojem slučaju vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s njihovim pravnim ovlastima;

Mjerenje posjećenosti – Google Analytics

Naša web stranica može koristiti Google Analytics, uslugu analize weba koju pruža treća strana, Alphabet Inc. i njezine podružnice (Google). Informacije koje kolačić generira o vašem korištenju ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene Googleu i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će biti pohranjene najviše 26 mjeseci i izbrisane (podložno uvjetima i odredbama primjenjivim na datum ove politike). Google će koristiti te informacije u svrhu procjene vašeg korištenja web stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnosti na web stranici za operatore web stranica i pružanja drugih usluga vezanih uz aktivnost na web stranici i korištenje interneta. Google također može prenijeti te informacije trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime Googlea. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Dodatne informacije o Googleovoj politici privatnosti mogu se dobiti na http://www.google.com/privacy.html.

Prava pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka

Da bi se osigurala zakonita obrada osobnih podataka, kao pojedinac prema primjenjivim propisima o zaštiti podataka, imate sljedeća prava:

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuje li Superznalac vaše podatke i ako je to slučaj, također imate pravo zatražiti pristup njima. Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o vama i možete zatražiti detaljne informacije, posebno o njihovoj svrsi obrade, vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, uključujući pristup vašim osobnim podacima, primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju za koje će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim pravom ili kada takvo ograničenje poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak

Ako smatrate da Superznalac koristi netočne ili nepotpune podatke, ili ako želite promijeniti svoje podatke, kao pojedinac, uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune podatke, izmijeniti i ispraviti ih. Molimo vas da imajte na umu da je potrebno navesti što točno nije ispravno, potpuno ili ažurirano i u kojem smislu gore navedeno treba ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju koja podupire vaše tvrdnje.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

To je vaše osobno pravo zatražiti od Superznalca da bez nepotrebne odgode izbriše osobne podatke koji se odnose na vas, a Voditelj obrade mora izbrisati osobne podatke bez nepotrebne odgode. Imate pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

vaši osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje smo ih prikupili ili obrađivali;
povukli ste pristanak na kojem se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
uložili ste prigovor na obradu vaših osobnih podataka u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;
osobni podaci su nezakonito obrađeni;
osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispoštovala pravna obveza prema pravu Unije ili države članice kojoj je voditelj obrade podložan
osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva navedenih u članku 8. stavku 1. Pravo na ograničenje obrade

To je vaše osobno pravo zatražiti od Superznalca da ograniči obradu vaših podataka, ako smatrate da su podaci koje Superznalac drži netočni; ako je obrada nezakonita, ali ne želite da se vaši podaci izbrišu već se koriste za ograničenu upotrebu, Superznalac ne treba vaše osobne podatke, međutim, vi ih trebate za provođenje, ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva, podnijeli ste prigovor na obradu dok se ne potvrdi da pravni razlozi prodavatelja prevladavaju nad vašim razlozima; Pravo na prenosivost podataka

To je vaše osobno pravo prenijeti osobne podatke koji se odnose na vas koje ste pružili Nadzorniku, u jednostavno upotrebljivom obliku. Nadalje, to je vaše osobno pravo proslijediti te informacije trećoj strani, bez ometanja od strane Superznalca.

Pravo na prigovor

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, subjekt podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu koja se odnosi na njega ili nju za marketinške svrhe; kada pojedinac uloži prigovor na obradu za izravne marketinške svrhe, podaci se više ne obrađuju u te svrhe.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu:

To je vaše osobno pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, u zemlji u kojoj živite, gdje radite ili gdje se dogodilo navodno kršenje, ako vjerujete da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka. Za teritorij Republike Hrvatske, nadzorno tijelo Superznalac je Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Obavijest nadzornom tijelu o povredi sigurnosti osobnih podataka

Ako dođe do kršenja Politike privatnosti, Superznalac je dužan obavijestiti nadležno tijelo. Kada postoji sumnja da je zbog kršenja prava počinjeno kazneno djelo, Superznalac je dužan obavijestiti policiju i/ili nadležno državno odvjetništvo o kršenju.

Pravo na povlačenje pristanka. To je vaše osobno pravo povući svoj pristanak za obradu podataka na temelju istog.

U odnosu na povlačenje pristanka na obradu vaših osobnih podataka za postavljanje kolačića kako je navedeno gore, molimo vas da se obratite našoj Obavijesti o kolačićima.

Molimo vas da imate na umu da u određenim slučajevima predviđenim zakonom, ne možemo se pridržavati ili u potpunosti pridržavati vaših zahtjeva za ostvarivanje vaših prava, npr. da ispunimo naše pravne obveze, ili u svrhu uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, postoji mogućnost da ćemo morati zadržati određene vaše Osobne podatke čak i nakon što ste zatražili brisanje.

Promjene ove Politike privatnosti

Ako promijenimo način na koji postupamo s vašim Osobnim podacima u vezi s vašom upotrebom naše platforme, ažurirat ćemo ovu Obavijest o privatnosti. Zadržavamo pravo promijeniti naše prakse i ovu Obavijest o privatnosti u bilo kojem trenutku, stoga vas potičemo da često provjeravate Obavijest o privatnosti kako biste bili informirani o svim ažuriranjima i promjenama ove Obavijesti.

Kontaktne informacije Voditelja obrade

Da biste postavili pitanja ili komentirali ovu Politiku privatnosti i naše prakse zaštite podataka ili podnijeli pritužbu o našem usklađivanju s primjenjivim propisima o zaštiti podataka, molimo kontaktirajte nas putem e-maila info@superznalac.com ili superznalac1@gmail.com

Uzeti ćemo na znanje i istražiti svaku pritužbu o tome kako upravljamo Osobnim podacima (uključujući pritužbu da smo prekršili vaša prava prema primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka).